Członkostwo

.......................................... dnia....................
(miejscowość)

 

Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obrońców Krzyża


Ja, niżej podpisany

Imię i nazwisko   .......................................................................................................................


proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia
Oświadczam, że znam postanowienia statutu, cel oraz zadania  Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestniczenia
w działalności Stowarzyszenia.
Zadania z tym związane będę wykonywał sumiennie i z godnością.

..............................
(podpis)

Dane osobowe:
1.Nazwisko ...............................................................................................
2. Imiona ....................................................................................................
3. Data i miejsce urodzenia ........................................................................
4. Obywatelstwo .......................................................................................
5. Narodowość ..........................................................................................
6. Adres (pełny/telefon).................................................................... ........
..................................................................................................................
7. Dokument potwierdzający tożsamość : seria ........... nr................................. wydany przez ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dnia ........................... 2012 r. w sprawie
przyjęcia na członka Stowarzyszenia Obrońców Krzyża Zarząd postanawia przyjąć...................................................... w poczet członków Stowarzyszenia.
Za podjęciem uchwały głosowało .......................... członków Zarządu stanowiących ...........%
uczestniczących w zebraniu.
Uchwałę podjęto jednogłośnie - większością głosów; w głosowaniu jawnym - tajnym*.
.......................................
........................................
…………………………..
Podpisy członków Zarządu
1. [*] niepotrzebne skreślić.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków podejmować może albo Zarząd Stowarzyszenia albo Komitet Założycielski.

Powyższe dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie na potrzeby działalności Stowarzyszenia Obrońców Krzyża adres siedziby: 221 Rue de Belleville, 75019 Paris. Dane te nie będą udostępniane stronom trzecim. Członkowie Stowarzyszenia maja prawo do wglądu i poprawienia swoich danych..